ทัวร์ยุโรบ มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน

ทัวร์ยุโรบ มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน
ราคา: 62,900 บาท
รหัสสินค้า: EU GT AWESOME RUSSIA 7 DAYS QR
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : EU GT AWESOME RUSSIA 7 DAYS QR

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ-โดฮา
วันที่สอง          โดฮา-มอสโคว์
วันที่สาม          มอสโคว์           
วันที่สี่              มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ห้า            เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่หก           เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-โดฮา
วันที่เจ็ด           โดฮา-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก
เสริมเตียง
เด็ก
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว
11-17 เม.ย. 61 62,900.- 62,900.- 60,900.- 5,900.-

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>