ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร เที่ยวครบทุกวัน 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร เที่ยวครบทุกวัน 5วัน3คืน
ราคา: 32,900 บาท
รหัสสินค้า: JP CU HILLING IN HOOAIDO 5D3N HB
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : JP CU HILLING IN HOOAIDO 5D3N HB
พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน / เที่ยวครบจัดเต็มไม่มีฟรีเดย์
เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได้ 23 กิโลกรัม
บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
วันแรก
             กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
วันที่สอง           ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ – ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ
                        ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – แช่น้ำแร่ออนเซ็น
วันที่สาม           สวนฟูกิดะชิ – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
วันที่สี่               ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
วันที่ห้า             ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
1 – 5 เม.ย. 61 32,900.- 7,900.-
8 – 12 เม.ย. 61 34,900.- 7,900.-
9 – 13 เม.ย. 61 34,900.- 7,900.-
15 – 19 เม.ย. 61 (วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์) 36,900.- 7,900.-
22 – 26 เม.ย. 61 32,900.- 7,900.-
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 61 (วันแรงงาน) 36,900.- 7,900.-
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 24,900 บาท
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>