ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2มหานคร 6วัน4คืน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2มหานคร 6วัน4คืน
ราคา: 27,599 บาท
รหัสสินค้า: CN SSH SHTGPEKPVG2 6D4N TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CN SSH SHTGPEKPVG2 6D4N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
วันที่สี่ ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
วันที่ห้า สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
วันที่หก เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ


 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 13-18 มีนาคม 2561 27,599 บาท 30,599 บาท 4,500 บาท 17,599 บาท
วันที่ 3-8 / 17-22 / 24-29
เมษายน 2561
27,599 บาท 30,599 บาท 4,500 บาท 17,599 บาท
วันที่ 1-6 / 22-27 พฤษภาคม 2561 27,599 บาท 30,599 บาท 4,500 บาท 17,599 บาท
วันที่ 12-17 / 26 มิถุนายน-
01 กรกฎาคม 2561
27,599 บาท 30,599 บาท 4,500 บาท 17,599 บาท
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>