ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกทิวลิป 4วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกทิวลิป 4วัน3คืน
ราคา: 30,900 บาท
รหัสสินค้า: JP CU WONDERFUL TULIPS 4D3N XW
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : JP CU WONDERFUL TULIPS 4D3N XW 
พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / ใช้รถทุกวันสุดคุ้ม ไม่มีฟรีเดย์
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
เครื่องบินลำใหญ่ BOEING 777-200 จำนวน 415 ที่นั่ง บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

กำหนดการเดินทาง
วันแรก 
           กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
วันที่สอง          ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
– วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก)
                       ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่สาม          ชมเทศกาลดอกทิวลิป – ช้อปปิ้งชิซุย เอ้าท์เลท – ช้อปปิ้งโอไดบะ และ ถ่ายรูปคู่กับกันดั้มตัวใหม่
วันที่สี่              อิออนมอลล์นาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ 

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::
05 – 08 เมษายน 61 (วันจักรี) 31,900 7,900
08 – 11 เมษายน 61 30,900 7,900
11 – 14 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) 36,900 7,900
14 – 17 เมษายน 61 (ชดเชยวันสงกรานต์) 36,900 7,900
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 21,900 บาท
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>