ทัวร์ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 29,900 บาท
รหัสทัวร์: TW CU LUXURY IN TAIWAN 4D3N CI


รหัสโปรแกรม : TW CU LUXURY IN TAIWAN 4D3N CI
พักไทจง 1 คืน / ไทเป (โรงแรมแช่น้ำแร่ 1 คืน) / ไทเป 1 คืน
เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
วันที่สอง         ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านพายสัปปะรด

                      อาบน้ำแร่
วันที่สาม         
ไทเป – ช็อปปิ้ง Duty Free – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นลิฟต์ชั้น89) -
                      อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน -  ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
วันที่สี่        
    ไทเป – ถนนเก่าจิ่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว – ปล่อยโคมที่ซื่อเฟิน (ไม่รวมค่ากิจกรรมปล่อยโคม)
                     - ช็อปปิ้ง GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
14 – 17 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) 29900 7,900
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 21,900 บาท
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>