ทัวร์จีน ท้าความหนาว พิชิตภูเขามังกรหยก 6วัน5คืน

ทัวร์จีน ท้าความหนาว พิชิตภูเขามังกรหยก 6วัน5คืน
ราคา: 22,777 บาท
รหัสสินค้า: CN ZG KMG02 T-SUD KUNMING 6D5N MU
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : CN ZG KMG02 T-SUD KUNMING 6D5N MU
ท้าความหนาว.....พิชิตภูเขามังกรหยก
นั่งกระเช้าสัมผัส "หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน"

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง
วันที่สอง       เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
                  ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่สาม       วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียงเช้า
วันที่สี่           ภูเขาหิมะมังกรหยก
(รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
วันที่ห้า         ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
วันที่หก        ร้านใบชา - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
26 เม.ย. -01 พ.ค. 2561 23,777 23,777 23,777 5,000 15,900
10 – 15 พฤษภาคม 2561 23,777 23,777 23,777 5,000 15,900
24 – 29 พฤษภาคม 2561 23,777 23,777 23,777 5,000 15,900
07 – 12 มิถุนายน 2561 22,777 22,777 22,777 4,500 15,900
28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561 22,777 22,777 22,777 4,500 15,900
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>