ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมซากุระ ไม่มีฟรีเดย์5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมซากุระ ไม่มีฟรีเดย์5วัน3คืน
ราคา: 27,900 บาท
รหัสทัวร์: JP CU EASY BEATIFUL SAKURA 5D3N


รหัสโปรแกรม : JP CU EASY BEATIFUL SAKURA 5D3N 
พักนาริตะ 2 คืน ออนเซ็น 1 คืน / ใช้รถทุกวันสุดคุ้ม ไม่มีฟรีเดย์
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
เครื่องบินลำใหญ่ บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
วันที่สอง       พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – ช้อปปิ้งชิบูย่า
วันที่สาม       วัดนาริตะ – ชมวิวฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
วันที่สี่           วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – สวนสาธารณะอุเอโนะ – ช้อปปิ้งโอไดบะ

                    อิออนมอลล์นาริตะ 
วันที่ห้า         ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

 
อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::
23 – 27 มีนาคม 61 28,900 7,900
24 – 28 มีนาคม 61 28,900 7,900
25 – 29 มีนาคม 61 27,900 7,900
27 มีนาคม – 01 เมษายน 61 28,900 7,900
10 – 14 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) 34,900 7,900
11 – 15 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) 37,900 7,900
19 – 23 เมษายน 61 29,900 7,900
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 21,900 บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>