ทัวร์ยุโรบ ซาเกรบ พลิตวิเซ่ ดูบรอฟนิก 7วัน

ทัวร์ยุโรบ ซาเกรบ พลิตวิเซ่ ดูบรอฟนิก 7วัน
ราคา: 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EU GT GHBKN04_NH 7D TK


รหัสโปรแกรม : EU GT GHBKN04_NH 7D TK

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ-อีสตันบูล
วันที่สอง          อีสตันบูล-ซาเกรบ-โอปาเทีย    
วันที่สาม          โอปาเทีย-พลิตวิเซ่
วันที่สี่              พลิตวิเซ่-ซีเบนิก-โทรเกียร์-สปลิต      
วันที่ห้า            สปลิต-สตอน-ดูบรอฟนิก
วันที่หก           ดูบรอฟนิก-อีสตันบูล
วันที่เจ็ด           อีสตันบูล-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่/
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็ก
เสริมเตียง
เด็ก
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว
29 เม.ย.-5 พ.ค. 61 59,900.- 58,900.- 56,900.- 6,900.-
23-29 มิ.ย. 61 62,900.- 61,900.- 59,900.- 8,900.-
26 ก.ค.-1 ส.ค. 61 63,900.- 62,900.- 60,900.- 9,900.-
4-10 ส.ค. 61 63,900.- 62,900.- 60,900.- 9,900.-
21-27 ก.ย. 61 62,900.- 61,900.- 59,900.- 8,900.-
5-11 ต.ค. 61 59,900.- 58,900.- 56,900.- 6,900.-
19-25 ต.ค. 61 59,900.- 58,900.- 56,900.- 6,900.-


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>