ทัวร์ยุโรบ แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน6คืน

ทัวร์ยุโรบ แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน6คืน
ราคา: 86,900 บาท
รหัสทัวร์: EU VC EURO 8.1(EK) SWITZERLAND 9D

รหัสโปรแกรม : EU VC EURO 8.1(EK) SWITZERLAND 9D

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพ ฯ 
วันที่สอง     กรุงเทพ ฯ - ซูริค - ชไตน์อัมไรน์ - น้ำตกไรน์ - อินเทอร์ลาเก้น      
วันที่สาม     อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - กลินเดอร์วาลว์ - ลูเซิร์น
วันที่สี         ลูเซิร์น - วาดุซ - ทีราโน่ - รถไฟเบอร์นินา - เซนต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
วันที่ห้า       ลูเซิร์น - เวกกีส์ - ยอดเขาริกิ - ท่าเรือวิทซ์เนา - อันเดอร์แมท - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท - แทซ
วันที่หก       แทซ - เซอร์แมท - กอร์เนอร์กรัท - มองเทรอ - เจนีวา
วันที่เจ็ด      เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - ซูริค
วันที่แปด     ซูริค - กรุงเทพฯ
วันที่เก้า       กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
26 มี.ค.-3 เม.ย. 76,900.- 12,500.-
8-16 เม.ย. 86,900.-


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>