ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงปิงห์ 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงปิงห์ 4วัน3คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: VN ZG HAN05 4D3N FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : VN ZG HAN05 4D3N FD

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก
                   – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
วันที่สอง       เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า
                    – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
วันที่สาม       เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด
COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
วันที่สี่           เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์
                   - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


 
อัตรค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
22 - 25 มีนาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
05 – 08 เมษายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588
06 – 09 เมษายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588
15 – 18 เมษายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
19 – 22 เมษายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
26 – 29 เมษายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
03 – 06 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
10 – 13 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
24 – 27 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
07 – 10 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
14 – 17 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
21 – 24 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>