ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงปิงห์ 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงปิงห์ 4วัน3คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: VN ZG HAN05 4D3N FD

รหัสโปรแกรม : VN ZG HAN05 4D3N FDกำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก
                   – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
วันที่สอง       เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า
                    – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
วันที่สาม       เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด
COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
วันที่สี่           เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์
                   - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 
อัตรค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
06 – 09 กรกฎาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888
13 – 16 กรกฎาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888
20 – 23 กรกฎาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888
03 – 06 สิงหาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888
17 – 20 สิงหาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888
13 – 16 กันยายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888
04 – 07 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
05 – 08 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
06 – 09 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
11 – 14 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
18 – 21 ตุลาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,588
19 – 22 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
20 – 23 ตุลาคม 2561 17,888 17,888 17,888 3,000 12,888
25 – 28 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
26 – 29 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
27 – 30 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
01 – 04 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
03 – 06 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
10 – 13 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
15 – 18 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
17 – 20 พฤศจิกายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
05 – 08 ธันวาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 11,888
06 – 09 ธันวาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,588
07 – 10 ธันวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 3,000 12,888
13 – 16 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
20 – 23 ธันวาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,588
21 – 24 ธันวาคม 2561 16,888 16,888 16,888 4,000 11,888
27 – 30 ธันวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 12,888
28 – 31 ธันวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 12,888
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 21,888 21,888 21,888 4,000 12,888
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 4,000 12,888
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 4,000 13,888

 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>