ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 3วัน2คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 3วัน2คืน
ราคา: 10,888 บาท
รหัสทัวร์: VN ZG DAD04 MEMORIES DANANG 3D2N FD

รหัสโปรแกรม : VN ZG DAD04 MEMORIES DANANG 3D2N FD

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้
                   – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่สอง       เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ –
เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก
                  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
วันที่สาม
       หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
03 – 05 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
10 – 12 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
17 – 19 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
24 – 26 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888
05 – 07 เมษายน 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
12 – 14 เมษายน 2561 14,888 14,888 14,888 2,500 8,888
15 – 17 เมษายน 2561 15,888 15,888 15,888 2,500 9,588
12 – 14 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
19 – 21 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
15 – 17 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888
13 – 15 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888
03 – 05 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>