ทัวร์ไต้หวัน ชมความงามดอกซากุระ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ชมความงามดอกซากุระ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 5วัน3คืน
ราคา: 15,777 บาท
รหัสทัวร์: TW ZG TPE03 FLOWER FESTIVAL 5D3N XW

รหัสโปรแกรม : TW ZG TPE03 FLOWER FESTIVAL 5D3N XW
นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงใคเช็ค ตึกไทเป 101

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง       สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
                    
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันที่สาม       เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง 
วันที่สี่           ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -    
                    ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
– ย่านซีเหมินติง
วันที่ห้า         สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ และเด็ก
ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
24 – 28 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
17,777 5,000 10,900
25 – 29 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
15,777 4,500 10,900
26 – 30 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
15,777 4,500 10,900
27 – 31 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
16,777 4,500 10,900
28 มี.ค. – 01 เม.ย.2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
17,777 5,000 10,900
29 มี.ค. – 02 เม.ย.2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
17,777 5,000 10,900
30 มี.ค. – 03 เม.ย.2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
17,777 5,000 10,900
01 – 05 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
17,777 5,000 10,900
02 – 06 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
17,777 5,500 11,900
04 – 08 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
18,777 5,500 11,900
05 – 09 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
18,777 5,500 11,900
09 – 13 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
18,777 5,500 11,900
10 – 14 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
24,777 7,000 15,900
11 – 15 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
25,777 7,000 15,900
12 – 16 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
25,777 7,000 15,900
13 – 17 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
24,777 7,000 15,900
17 – 21 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
17,777 4,500 10,900
20 – 24 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
17,777 4,500 10,900
21 – 25 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
17,777 4,500 10,900
24 – 28 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
17,777 4,500 10,900
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
21,777 5,500 12,900
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
19,777 5,500 11,900
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
18,777 5,500 11,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>