ทัวร์ไตหวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย่หลิ๋ว ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน3คืน

ทัวร์ไตหวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย่หลิ๋ว ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน3คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: TW IT98 TAIWAN 4D3N IT

รหัสโปรแกรม : TW IT98 TAIWAN 4D3N IT 
ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต  
พัก:ไทเป 2คืน  เถาหยวน 1คืน /  เมนูพิเศษ:เมนู ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          ท่าอากาศยานดอนเมือง   
วันที่สอง       เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน
                    เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต      
วันที่สาม      ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง                          
วันที่สี่         วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน  - ท่าอาศยานดอนเมือง 

อัตราค่าบริการ      
            
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง  
29มี.ค.–1 เม.ย. 14,888 ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿
4,500 30  
5 – 8 เม.ย. 15,888 4,500 30  
19 – 22 เม.ย. 15,888   4,500 30  
26 –29 เม.ย. 15,888 4,500 30  
3 – 6 พ.ค. 14,888 4,500 30  
10 – 13 พ.ค. 15,888   4,500 30  
17 – 20 พ.ค. 14,888   4,500 30  
24–27 พ.ค. 14,888   4,500 30  
31พ.ค.–3 มิ.ย. 14,888   4,500 30  
8 – 11 มิ.ย. 12,888   4,500 30  
22 – 25 มิ.ย. 13,888   4,500 30  
6 – 9  ก.ค. 13,888   4,500 30  
20 -23 ก.ค 13,888   4,500 30  
26 - 29 ก.ค. 16,888   4,500 30  
10 – 13 ส.ค. 17,888   4,500 30  
24- 27 ส.ค. 12,888   4,500 30  
6 – 9 ก.ย. 13,888   4,500 30  
13 – 16 ก.ย. 13,888   4,500 30  
20 – 23 ก.ย. 14,888   4,500 30  
27-30 ก.ย. 14,888   4,500 30  
4 – 7 ต.ค. 15,888   4,500 30  
11-14 ต.ค. 15,888   4,500 30  
18 – 21 ต.ค. 15,888   4,500 30  
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>