ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4ตำบล 9วัน7คืน

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4ตำบล 9วัน7คืน
ราคา: 38,888 บาท
รหัสทัวร์: ID CK INDAICKI08 9D7N

รหัสโปรแกรม : ID CK INDAICKI08 9D7N

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพ – กัลกัตตา 
วันที่สอง      กัลกัตตา – พาราณสี – สารนาถ 
วันที่สาม      พาราณสี – คยา
วันที่สี่         คยา
วันที่ห้า
        คยา - ราชคฤห์ - นาลันทา
วันที่หก       ราชคฤห์ - ไวสาลี - กุสินารา
วันที่เจ็ด      กุสินารา - ลุมพินี (เนปาล) 
วันที่แปด         ลุมพินี (เนปาล) - สาวัตถี - ลัคเนาว์
วันที่เก้า          ลัคเนาว์  - กัลกัตตา - กรุงเทพ
วันที่สิบ           กรุงเทพ

 
อัตราค่าบริการ
 
รหัส CKI08 โปรแกรมทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 9 วัน 7 คืน E6
วันเดินทาง วันเดินทางกลับ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่)
พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)
 
9 มี.ค. 18 มี.ค. 38,888 .- 8,500 .-  
23 มี.ค. 1 เม.ย. 38,888 .- 8,500 .-  
30 มี.ค. 8 เม.ย. 38,888 .- 8,500 .-  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>