ทัวร์เกาหลี อลังการงานซากุระ ที่ซอรัคซาน และถนนคังนึง 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี อลังการงานซากุระ ที่ซอรัคซาน และถนนคังนึง 5วัน3คืน
ราคา: 21,900 บาท
รหัสทัวร์: KR WE LIKE CHERRY BLOSSOM 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม : KR WE LIKE CHERRY BLOSSOM 5D3N XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ –อินชอน
วันที่สอง          อินชอน  – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
วันที่สาม          อุโมงค์ซากุระถนนคังนึง บ้านชินซาอิมดัง – ร้านเครื่องสำอางค์ –
                        สวนสนุก LOTTE WORLD – LOTTE SEOUL SKY – Seoullo7017
วันที่สี่              ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง –
                        พระราชวังชางด็อก – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า            ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2561
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
4-8 เมษายน 2561 21,900 5,000
11-15 เมษายน 2561 25,555 5,000
12-16 เมษายน 2561 26,666 5,000
13-17 เมษายน 2561 25,555 5,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>