ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสธรรมชาติ สีสันแห่งความโรแมนติก 6วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสธรรมชาติ สีสันแห่งความโรแมนติก 6วัน3คืน
ราคา: 45,900 บาท
รหัสทัวร์: JP GL TAKAYAMA PINKMOSS TOKYO 6D3N JL

รหัสสินค้า : JP GL TAKAYAMA PINKMOSS TOKYO 6D3N JL

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ –  สนามบินนาโงย่า 
วันที่สอง       สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -  ทาคายาม่า จินยะ - เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ   
วันที่สาม       ปราสาทมัทสึโมโต้ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
วันที่สี่           ชมพิ้งค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - รถไฟด่วนชินคันเซ็น-ทะเลสาบฮามานะ-เมืองนาโงย่า
วันที่ห้า         เกียวโต - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  

วันที่หก        สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง 2560 JL ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+
1 เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 61 รวมตั๋ว 45,900 42,900 42,900 39900 7900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมตั๋ว 26,900 23,900 23,900 20,900 7,900
ราคาเด็กทารก อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>