ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี ชมปีศาจหิมะ 6วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี ชมปีศาจหิมะ 6วัน3คืน
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: JP GL SKI MONSTER TOHOKU NIKKO 6D3N TG

รหัสสินค้า : JP GL SKI MONSTER TOHOKU NIKKO 6D3N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ 
วันที่สอง
       สนามบินฮาเนดะ  อุชิคุ ไดบุทสึ – หุบเขาฮานานุกิ – เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ
วันที่สาม       เมืองมัตสึชิม่า - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
ศาลเจ้าโกไดโด – วัดซุยงันจิ – ภูเขาซาโอะ – ลานสกี (ไม่รวมค่ากิจกรรมทุกชนิด)
วันที่สี่           ทะเลสาบ
5 สี โกชิกิ นูมะ ปราสาทซึรุงะ หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองคินุกาว่า
วันที่ห้า         เมืองนิกโก้
ศาลเจ้าโทโชกุ - ทะเลสาบชูเซ็นจิ น้ำตกเคกอน – โตเกียว – ช้อปปิ้ง – ฮาเนดะ 
วันที่หก         สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง  
07 – 12 /15 – 20  มีนาคม 2561
 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน 49,900 46,900 46,900 43,900    8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 29,900 27,900 27,900 25,900    8,900
ราคาเด็กทารก อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>