ทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทางหลากสี 7วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทางหลากสี 7วัน4คืน
ราคา: 65,900 บาท
รหัสทัวร์: JP GL OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7D4N TG

รหัสสินค้า : JP GL OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7D4N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 
วันที่สอง       สนามบินคันไซ –ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –วัดคิโยมิสึ 
วันที่สาม       หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ  – ซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น
วันที่สี่           กระเช้าชินโฮตากะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น
วันที่ห้า         ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ 
วันที่หก         วัดอาซะกุสะ – โอไดบะ  –มิตชุย เอ้าท์เล็ต – สนามบินฮาเนดะ
วันที่เจ็ด        สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ     11-17 / 12-18 เมษายน 2561
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
11-17 /12-18เมษายน 61 65,900 62,900 62,900 59,900 7,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 31,900 28,900 28,900 25,900 7,900
ราคาเด็กทารก อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>