ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน
ราคา: 102,500 บาท
รหัสทัวร์: EU DST EUR08 SWISS SCENIC 8D5N TG

รหัสโปรแกรม : EU DST EUR08 SWISS SCENIC 8D5N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่สอง ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์
วันที่สาม มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท
วันที่สี่ รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
วันที่ห้า ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น
วันที่หก กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น
วันที่เจ็ด อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
วันที่แปด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ 
PERIOD Tour Fare
Adults
Child 4-11
With Bed
Child 4-6
No Bed
DBL
SGL
SGL
SUPP
NO TKT
ADL / CHD
14-21 ก.ค. 2561 105,500.- 95,000.- 85,000.- 13,000.- 9,000.- -30,500.-
-24,000.-
21-28 ก.ค. 2561
28 ก.ค.- 4 ส.ค. 2561
4-11 ส.ค. 2561
11-18 ส.ค. 2561
18-25 ส.ค. 2561
25 ส.ค.-1 ก.ย. 2561
PERIOD Tour Fare
Adults
Child 4-11
With Bed
Child 4-6
No Bed
DBL
SGL
SGL
SUPP
NO TKT
ADL / CHD
1-8 ก.ย. 2561 102,500.- 93,000.- 82,000.- 11,000.- 7,000.- -30,500.-
-24,000.-
8-15 ก.ย. 2561
15-22 ก.ย. 2561
22-29 ก.ย. 2561
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>