ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกี ฟรีเดย์ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกี ฟรีเดย์ 5วัน3คืน
ราคา: 22,900 บาท
รหัสทัวร์: JP ITV T93 TOKYO SKI 5D3N

รหัสสินค้า : JP ITV T93 TOKYO SKI 5D3N 
นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น
ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 
วันที่สอง     สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ -
                  โอไดบะ กันดั้ม Unicorn – คาวากูจิโกะ    
วันที่สาม      คาวากูจิโกะ – ลานสกีฟูจิเท็น  - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
                   – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ 
วันที่สี่         อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า       สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                                                                           

อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0 - 2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
ที่นั่ง หมายเหตุ
3 – 7 ก.พ. 22,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
7 – 11 ก.พ. 23,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
10 – 14 ก.พ. 24,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
14 – 18 ก.พ. 24,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
21- 25 ก.พ. 23,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
24 – 28 ก.พ. 24,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
28ก.พ. – 4มี.ค. 26,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
3 – 7  มี.ค. 25,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
7-11 มี.ค. 25,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
10 – 14 มี.ค. 25,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
14 – 18 มี.ค. 25,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  
17 -21 มี.ค. 27,900 *Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500 34  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>