ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก อิบารากิ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก อิบารากิ 5วัน3คืน
ราคา: 44,888 บาท
รหัสทัวร์: JP JWL JJP48 TOKYO NIKKO IBAKARI 5D3N TG

รหัสสินค้า : JP JWL JJP48 TOKYO NIKKO IBAKARI 5D3N TG
เยือนเมืองมรดกโลก "นิกโก"  ขอพรอาสากุซะ และนาริตะซัง
สักการะพระใหญ่อุชิคุ  ชมศาลเจ้าโทโชกุ อุทยานธรรมชาติ
ชมสะพานแดง สัมผัสชีวิตนินจากับซามูไร ที่เอโดะ วันเดอร์แลนด์
ช้อปปิ้งราคาพิเศษที่ AMI PREMIUM OUTLE

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง       นาริตะ-นิกโก-ศาลเจ้าโทโชกุ-เอโดะ วันเดอร์แลนด์-แช่ออนเซ็น-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่สาม       ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - อิบารากิ – ศาลเจ้าคาชิมะ – พระใหญ่อุชิคุ – เมืองมิโตะ         
                   สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น – AMI  PREMIUM OUTLETS
วันที่สี่           โตเกียว-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

วันที่ห้า         วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
 
วันที่เดินทาง
 
ราคา
01-05 FEB 18  
 
 
 
44,888.-
 
03-07 FEB 18
07-11 FEB 18
14-18 FEB 18
16-20 FEB 18
21-25 FEB 18
23-27 FEB 18
28 FEB – 04 MAR 18
 


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>