ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกีหิมะ 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกีหิมะ 5วัน3คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: KR ULTRA SNOWFLAKES 5D3N LJ


รหัสสินค้า : KR ULTRA SNOWFLAKES 5D3N LJ
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สนุกสนานกับการเล่นสกี 
ไร่สตอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษอาหารสุดคุ้ม!!!!!!

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง        อินชอน  –   เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง  (รวมค่าเข้าชมงานและอุปกรณ์ตกปลา)
                    –   สนุกสนานกับการเล่นสกี  (ไม่รวมอุปกรณ์สกี)
วันที่สาม         ไร่สตรอเบอร์รี่ -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  –   กรุงโซล  -
                    D.I.Y  Cupcake  –  เดินสวนลอยฟ้า Seoullo 7017   
วันที่สี่            ศูนย์โสม  –  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  -  Cosmetic Shop  – ชมสวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค 
                     
(รวมรถแทรม)  –  คลองชองเกชอน  –  DUTY FREE  – ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ห้า           ศูนย์สมุนไพร  –  Amethyst  – ตลาดฮงแด -  One Piece Cafe
                    - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน  - สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2-3  ท่าน พักเดียว*เพิ่ม
(บาท / ท่าน)
ที่นั่ง  
 
10 – 14 มกราคม 2561 17,900 4,900 26  
12 – 16 มกราคม 2561 17,900 4,900 26  
14 – 18 มกราคม 2561 16,900 4,900 26  
16 – 20 มกราคม 2561 17,900 4,900 26  
18 – 22 มกราคม 2561 17,900 4,900 26  
20 – 24 มกราคม 2561 17,900 4,900 26  
22 – 26 มกราคม 2561 16,900 4,900 26  
24 – 28 มกราคม 2561 17,900 4,900 26  
26 – 30 มกราคม 2561 17,900 4,900 26  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>