ทัวร์เกาหลีเล่นสกี พักไร่สตอเบอร์รี่ 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลีเล่นสกี พักไร่สตอเบอร์รี่ 5วัน3คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: KR ULTRA SNOWKOREA 5D3N LJ


รหัสสินค้า : KR ULTRA SNOWKOREA 5D3N LJ
ทัวร์เกาหลีสนุกสนานกับการเล่นสกี เข้าพักที่ไร่สตรอเบอร์รี่
เล่นเครื่องเล่นสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งเมียงดง

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง        อินชอน  –   La  Provence Village   -  Pocheon  Art Valley                              
                   (รวมค่ารถราง  Mono Rail)   –   สนุกสนานกับการเล่นสกี  -  เข้าที่พัก
วันที่สาม        ไร่สตรอเบอร์รี่  -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   –   กรุงโซล  -   D.I.Y  Cupcake  –   
                   เดินสวนลอยฟ้า Seoullo 7017   -  เข้าสู่ที่พัก
วันที่สี่            ศูนย์โสม  –  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  -  Cosmetic Shop   – ชมสวนดอกหญ้า
                     ฮานึลปาร์ค 
(บริการรถแทรม)  –  คลองชองเกชอน  –  DUTY FREE  – ช้อปปิ้งเมียงดง – เข้าสู่ที่พัก
วันที่ห้า           ศูนย์สมุนไพร  –  Amethyst  –  ตลาดฮงแด  -  One Piece Cafe -  ซุปเปอร์มาเก็ต -  สนามบินอินชอน  -  กรุงเทพฯ
 
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2-3  ท่าน พักเดียว*เพิ่ม
(บาท / ท่าน)
ที่นั่ง  
 
1-5 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 4,900 26  
3-7 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 4,900 26  
5-9 กุมภาพันธ์ 2561 16,900 4,900 26  
7-11 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 4,900 26  
9-13 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 4,900 26  
11-15 กุมภาพันธ์ 2561 16,900 4,900 26  
13-17 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 4,900 26  
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 4,900 26  
17-21 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 4,900 26  
19-23 กุมภาพันธ์ 2561 16,900 4,900 26  
21-25 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 4,900 26  
23-27 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 4,900 26  
25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 16,900 4,900 26  
27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 17,900 4,900 26  
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>