ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ CHIMELONG 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ CHIMELONG 3วัน2คืน
ราคา: 12,799 บาท
รหัสทัวร์: HK SSH SHNXMFM2 CHIMELONG 3D2N NX

รหัสโปรเเกรม : HK SSH SHNXMFM2 CHIMELONG 3D2N NX
กำหนดการเดินทาง
วันแรก   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมพื้นเมือง-การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
วันที่สอง มาก๊า-จูไห่-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-CHIME LONG OCEAN KINGDOM 
วันที่สาม
ร้านหยก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จูไห่-มาเก๊า- THE VENETIAN-THE PARISIAN -มาเก๊า-กรุงเทพ ฯ

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคา เด็กอายุ
ต่ำกว่า 18 ปี
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่ 10-12 / 14-16 / 17-19 / 21-23 กันยายน 2560 12,799 บาท 14,799 บาท 3,500 บาท
วันที่ 02-04 / 09-11 / 23-25
        30 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2560  
12,799 บาท 14,799 บาท 3,500 บาท
วันที่ 07-09 / 14-16 ธันวาคม  2560 13,799 บาท 15,799 บาท 3,500 บาท
ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์
<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>