ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน
ราคา: 32,900 บาท
รหัสทัวร์: KR09-WE-KOREA PRE-WEDDING-5D-3N-LJ

รหัสโปรแกรม : KR09-WE-KOREA PRE-WEDDING-5D-3N-LJ
กำหนดการเดินทาง

วันแรก              สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่สอง            สตูดิโอชุดฮันบก - เคียงบก - หมู่บ้านโบราณ
วันที่สาม            กรุงโซล – เกาะนามิ – ศูนย์เวชสำอาง - พาท่านชอปปิ้งย่านเมียงดง
วันที่สี่                ถ่ายภาพบริเวณเขานัมซาน -คลองชองเกชอน – ศูนย์โสม
                         -  อิสระเดิน ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก           
วันที่ห้า              ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์สมุนไพร - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ศูนย์พลอยอเมทิส 
 
                        แวะร้านของฝาก - สนามบินอินชอน

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ มกราคม - ธันวาคม 2561
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ท่านละ
NEW!! 24 - 28 JAN
NEW!! 21 - 25 FEB
NEW!! 21 - 25 MAR
NEW!! 25 - 29 APR
NEW!! 23 - 27 MAY
NEW!! 20 - 24 JUN
NEW!! 25 - 29 JUL
NEW!! 22 - 26 AUG
NEW!! 26 - 30 SEP
NEW!! 24 - 28 OCT
NEW!! 28 - 02 NOV
ZE/7C/TW/LJ  
32,900-
NEW!! 26 - 30 DEC 39,900-


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>