ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน
ราคา: 18,900 บาท
รหัสทัวร์: HK PHD EK384 3D2N EK

รหัสโปรแกรม: HK PHD EK384 3D2N EK

เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน


กำหนดการเดินทาง
วันแรก
        กรุงเทพฯ ฮ่องกง SYMPHONY  OF  LIGHT อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง     กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกท เอาท์เลต
วันที่สาม     (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) รีพัสเบย์ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ม่เสริมเตียง)
27-29  ตุลาคม 2561 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
    18,900 7,000 17,900 16,900
2-4 พฤศจิกายน 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
    19,900 8,000 18,900 17,900
9-11 พฤศจิกายน 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
    19,900 8,000 18,900 17,900
16-18 พฤศจิกายน 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
    19,900 8,000 18,900 17,900
23-25 พฤศจิกายน 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
    19,900 8,000 18,900 17,900
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
    19,900 8,000 18,900 17,900
1-3  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
    19,900 8,000 18,900 17,900
8-10  ธันวาคม  2561
(หยุดวันรัฐธรรมนูญ)
ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  20,900 8,000 19,900 18,900
9-11  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
  14-16  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
  21-23  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
22,900 10,000 21,900 20,900
 23-25  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
22,900 10,000 21,900 20,900
  26-28  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
22,900 10,000 21,900 20,900
  28-30 ธันวาคม  2561 ขาไป   CX616 (06.40-10.15)
ขากลับCX617 (21.35-23.40)
25,900 12,000 24,900 23,900
   28-30 ธันวาคม  2561 ขาไป   CX700 (08.25-12.10)
ขากลับCX709 (22.00-00.05)
25,900 12,000 24,900 23,900
     30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ขาไป   CX616 (06.40-10.15)
ขากลับCX617 (21.35-23.40)
25,900 12,000 24,900 23,900
     30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ขาไป   CX700 (08.25-12.10)
ขากลับCX703 (20.00-22.10)
25,900 12,000 24,900 23,900
     30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
25,900 12,000 24,900 23,900
  4-6  มกราคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
    11-13  มกราคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
18-20  มกราคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
25-27  มกราคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
26-28  มกราคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
15-17  กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
16-18  กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
22-24  กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900
23-25  กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
19,900 8,000 18,900 17,900


 
<<< "WE MAKE HAPPINESS ANIMPRESSION FORYOU" >>>>