ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดไถซาน6วัน4คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดไถซาน6วัน4คืน
ราคา: 18,777 บาท
รหัสทัวร์: TPE02 TW ZG XW TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

รหัสโปรแกรม : TPE02 TW ZG XW TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดไถซาน6วัน4คืน
กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง    สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้

วันที่สาม    เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – ไทจง - อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว
วันที่สี่        ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

วันที่ห้า      ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-ซีเหมินติง
วันที่หก     สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
30 ก.ย. – 05 ต.ค.2560 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900
07 – 12 ตุลาคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900
10 – 15 ตุลาคม 2560 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900
14 – 19 ตุลาคม 2560 17,777 20,777 20,777 6,000 12,900
17 – 22 ตุลาคม 2560 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900
23 – 28 ตุลาคม 2560 17,777 22,777 22,777 7,000 13,900
01 – 06 พฤศจิกายน 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900
02 – 07 พฤศจิกายน 2560 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900
08 – 13 พฤศจิกายน 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900
09 – 14 พฤศจิกายน 2560 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900
15 – 20 พฤศจิกายน 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900
16 – 21 พฤศจิกายน 2560 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900
22 – 27 พฤศจิกายน 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900
23 – 28 พฤศจิกายน 2560 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900
29 พ.ย. – 04 ธ.ค.2560 21,777 21,777 21,777 6,500 12,900
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2560 22,777 22,777 22,777 7,000 13,900
06 – 11 ธันวาคม 2560 22,777 22,777 22,777 7,000 13,900
07 – 12 ธันวาคม 2560 22,777 22,777 22,777 7,000 13,900
13 – 18 ธันวาคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900
14 – 19 ธันวาคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900
20 – 25 ธันวาคม 2560 21,777 21,777 21,777 6,500 12,900
21 - 26 ธันวาคม 2560 22,777 22,777 22,777 7,000 13,900
27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560 24,777 24,777 24,777 9,000 15,900
28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560 25,777 25,777 25,777 9,000 15,900
29 ธ.ค. – 03 ม.ค.2560 25,777 25,777 25,777 9,000 15,900
30 ธ.ค. – 04 ม.ค.2560 24,777 24,777 24,777 9,000 15,900
03 – 08 มกราคม 2561 20,888 20,888 20,888 6,000 12,900
04 – 09 มกราคม 2561 20,888 20,888 20,888 6,000 12,900
10 – 15 มกราคม 2561 20,888 20,888 20,888 6,000 12,900
11 – 16 มกราคม 2561 20,888 20,888 20,888 6,000 12,900
17 – 22 มกราคม 2561 20,888 20,888 20,888 6,000 12,900
18 – 23 มกราคม 2561 20,888 20,888 20,888 6,000 12,900
24 – 29 มกราคม 2561 20,888 20,888 20,888 6,000 12,900
25 – 30 มกราคม 2561 20,888 20,888 20,888 6,000 12,900
31 ม.ค. – 05 ก.พ.2561 20,888 20,888 20,888 6,000 12,900
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>