ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน3คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: TW BT BR206 5D3N BR

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TW BT BR206 5D3N BR
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน
นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน Sun Moon Lake 
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Taipei101 ชมอุทยานเย๋หลิ่ว


กำหนดการเดินทาง
วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง   สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
วันที่สาม   อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่       ไทเป-
ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)-
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติง-เมืองซินเป่ย
วันที่ห้า     ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
07 พฤศจิกายน 2561 20,900 5,000
14 พฤศจิกายน 2561 20,900 5,000
28 พฤศจิกายน 2561 20,900 5,000

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>