ทัวร์ไต้หวัน ชมความงามไม้ดอกจงเซ่อ 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ชมความงามไม้ดอกจงเซ่อ 5วัน3คืน
ราคา: 14,999 บาท
รหัสทัวร์: TW ZG TPE02 5D3N XW
 

รหัสโปรแกรม TW ZG TPE02 5D3N XW
กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง       สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
                   – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันที่สาม       เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
วันที่สี่           ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
                    – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า         สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
       อัตตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ และเด็ก
ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
02 – 06 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
15,999 4,000 8,900
06 – 10 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
15,999 4,000 8,900
09 – 13 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
15,999 4,000 8,900
11 – 15 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
18,999 5,000 9,900
12 – 16 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
18,999 5,000 9,900
14 – 18 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
15,999 4,000 8,900
15 – 19 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
15,999 4,000 8,900
16 – 20 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
15,999 4,000 8,900
19 – 23 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
19,999 5,000 9,900
20 – 24 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
18,999 5,000 9,900
21 – 25 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
17,999 5,000 9,900
23 – 27 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
16,999 5,000 9,900
27 – 31 ตุลาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
15,999 4,000 8,900
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
14,999 4,000 8,900
03 – 07 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
15,999 4,000 8,900
07 – 11 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
14,999 4,000 8,900
10 – 14 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
15,999 4,000 8,900
14 – 18 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
14,999 4,000 8,900
17 – 21 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
15,999 4,000 8,900
21 – 25 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
14,999 4,000 8,900
24 – 28 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
15,999 4,000 8,900
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
16,999 5,000 9,900
08 – 12 ธันวาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
17,999 5,000 9,900
12 – 16 ธันวาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
16,999 5,000 9,900
19 – 23 ธันวาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
16,999 5,000 9,900
20 – 24 ธันวาคม 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
17,999 5,000 9,900
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 08.45)
25,999 6,500 13,999
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
25,999 6,500 13,999
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>