ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง 5ัวน4คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง 5ัวน4คืน
ราคา: 33,888 บาท
รหัสทัวร์: TW TTN TG02 TPE-KHH 5D4N TG


รหัสโปรแกรม : TW TTN TG02 TPE-KHH 5D4N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน –เมืองไทเป

                     – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101 -  ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง

วันที่สอง    
    ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่

                     – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว – ซานหลิงซี

วันที่สาม    
    ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง - อาณาจักร E-DA World - Countdown เข้าสู่ปี 2019
 
วันที่สี่              พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) 

                       ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง – โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง

วันที่ห้า  
         เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชิมขนมพายสับปะรด

                       – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครอัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง
ราคาเด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี         (ไม่เพิ่มเตียง) พักเดี่ยว
 
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
 
33,888
 
31,888
 
6,500
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>