ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน 4วัน2คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน 4วัน2คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสทัวร์: TW BT TPE08 4D2N SL

รหัสโปรแกรม: TW BT TPE08 4D2N SL
กำหนดการเดินทาง
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)–วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง
วันที่สาม ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท
วันที่สี่ ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
01 พ.ย. 61 04 พ.ย. 61 12,900 12,900 12,500 3,000
08 พ.ย. 61 11 พ.ย. 61 12,900 12,900 12,500 3,000
15 พ.ย. 61 18 พ.ย. 61 12,900 12,900 12,500 3,000
22 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61 12,900 12,900 12,500 3,000
29 พ.ย. 61 02 ธ.ค. 61 12,900 12,900 12,500 3,000
06 ธ.ค. 61 09 ธ.ค. 61 14,900 14,900 14,500 3,000
13 ธ.ค. 61 16 ธ.ค. 61 12,900 12,900 12,500 3,000
21 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 61 12,900 12,900 12,500 3,000
27 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 61 16,900 16,900 16,500 5,000
03 ม.ค. 62 06 ม.ค. 62 12,900 12,900 12,500 3,000
10 ม.ค. 62 13 ม.ค. 62 12,900 12,900 12,500 3,000
17 ม.ค. 62 20 ม.ค. 62 12,900 12,900 12,500 3,000
24 ม.ค. 62 27 ม.ค. 62 12,900 12,900 12,500 3,000<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>