ทัวร์ไต้หวัน เก๋กู้ด 5วัน4คืน

ทัวร์ไต้หวัน เก๋กู้ด 5วัน4คืน
ราคา: 25,999 บาท
รหัสทัวร์: TW ZG TPE42 5D4N TG

รหัสโปรแกรม : TW ZG TPE42 5D4N TG


กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่สอง       ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่สาม       ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP –
                    อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่           ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
วันที่ห้า         ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน –
                    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
04 – 08 ตุลาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900
06 – 10 ตุลาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900
11 – 15 ตุลาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900
13 – 17 ตุลาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900
18 – 22 ตุลาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900
19 – 23 ตุลาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900
20 – 24 ตุลาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900
25 – 29 ตุลาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900
27 – 31 ตุลาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900
01 – 05 พฤศจิกายน 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900
03 – 07 พฤศจิกายน 2561 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900
08 – 12 พฤศจิกายน 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900
10 – 14 พฤศจิกายน 2561 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900
15 – 19 พฤศจิกายน 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900
17 – 21 พฤศจิกายน 2561 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900
22 – 26 พฤศจิกายน 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900
24 – 28 พฤศจิกายน 2561 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900
29 พ.ค. – 03 ธ.ค. 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900
01 – 05 ธันวาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900
06 – 10 ธันวาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900
08 – 12 ธันวาคม 2561 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900
13 – 17 ธันวาคม 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900
15 – 19 ธันวาคม 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900
20 – 24 ธันวาคม 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900
22 – 26 ธันวาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900
27 – 31 ธันวาคม 2561 31,999 31,999 31,999 8,000 18,900
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 34,999 34,999 34,999 8,000 18,900
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 33,999 33,999 33,999 8,000 18,900
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62 32,999 32,999 32,999 8,000 18,900
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
*ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน*
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>