ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: TW BT-TPE01 5D BR


รหัสโปรแกรม : TW BT-TPE01 5D BR

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - หนานโถว

                  - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง 

วันที่สาม     อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่         ไทเป -
 ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)

                 - พิพิธภัณฑ์กู้กง  - ซีเหมินติง - เมืองซินเป่ย   

วันที่ห้า        ไทเป
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน
อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
04 ก.ค. 61 08 ก.ค. 61 26+1 19,900 19,900 18,900 5,000
25 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 26+1 20,900 20,900 19,900 5,000
09 ส.ค. 61 13 ส.ค. 61 26+1 20,900 20,900 19,900 5,000
22 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 26+1 19,900 19,900 18,900 5,000
05 ก.ย. 61 09 ก.ย. 61 26+1 19,900 19,900 18,900 5,000
11 ต.ค. 61 15 ต.ค. 61 26+1 19,900 19,900 18,900 5,000
19 ต.ค. 61 23 ต.ค. 61 26+1 20,900 20,900 19,900 5,000


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>