ทัวร์ไต้หวัน พักหรู 5 ดาว 7วัน5คืน

ทัวร์ไต้หวัน พักหรู 5 ดาว 7วัน5คืน
ราคา: 21,777 บาท
รหัสทัวร์: TW ZG TPE06 7D5N XW

รหัสโปรแกรม : TW ZG TPE06 7D5N XW
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา- วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สาม ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง
วันที่สี่ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
วันที่หก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง
วันที่เจ็ด สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)อัตราค่าบริการ


 
 
กำหนดการเดินทาง
 
รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่และเด็ก
ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
26 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
22,777 7,000 13,900
02 – 08 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
09 – 15 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
16 – 22 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
23 – 29 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
30 มิ.ย. – 06 ก.ค. 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
07 – 13 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
14 – 20 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
21 – 27 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
23,777 8,000 14,900
28 ก.ค. – 03 ส.ค. 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
22,777 7,000 13,900
04 – 10 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
11 – 17 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
23,777 8,000 14,900
18 – 24 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
25 – 31 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
01 – 07 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
08 – 14 กันยายน 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
15 – 21 กันยายน 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
22 – 28 กันยายน 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2561 ขาไป  XW182
(02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181
(06.20 – 09.20)
22,777 7,000 13,900
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>