ทัวร์ไต้หวัน วันเดอร์ฟูล 5วัน4คืน

ทัวร์ไต้หวัน วันเดอร์ฟูล 5วัน4คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสทัวร์: TW ZG TPE14 5D4N BR

รหัสโปรแกรม:TW ZG TPE14 5D4N BR 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ
วันที่สาม ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic
              - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป
          – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง

วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ


 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
09 – 13 มิถุนายน 2561
BR202 15.10 – 20.05
BR205 21.40 – 00.25+1
17,900
12 - 16 กรกฎาคม 2561 20,900
 26 - 30 กรกฎาคม 2561 20,900
15 - 19 สิงหาคม 2561 20,900
16 -20 สิงหาคม 2561 20,900
23 -27 สิงหาคม 2561 20,900
5 - 9 กันยายน 2561 20,900
20 - 24 กันยายน 2561 20,900
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 20,900
12 - 16 กันยายน 2561 19,900
13 - 17 กันยายน 2561 23,900
27 - 31 ตุลาคม 2561 22,900


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>