ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: TW CU BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N XW


รหัสโปรแกรม : TW CU BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N XW

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่สอง        สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม        ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM
                      - COSMETIC CENTER – ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่             ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า           สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ          

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงาน) 17,900 5,000
17 – 22 พฤษภาคม 2561 17,900 5,000
27 – 31 พฤษภาคม 2561 16,900 5,000
08 – 12 มิถุนายน 2561 17,900 5,000
12 – 16 มิถุนายน 2561 16,900 5,000
26 – 30 มิถุนายน 2561 16,900 5,000
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 5,000 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
  3. กรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือถือพาสปอร์ตที่ไม่ใช่พาสฯไทย เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท ทางบริษัทไม่รวมค่าวีซ่าให้และลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าเอง)
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>