ทัวร์ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: TW CU BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D3N SL
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : TW CU BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D3N SL
พักไทจง 1 คืน / ไทเป 1 คืน / เถาหยวน 1 คืน
เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม

กำหนดการเดนทาง
วันแรก            ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเถาหยวน

วันที่สอง          ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจีย
วันที่สาม          ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ
                      ช็อปปิ้ง Duty Free – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดซือหลิน
วันที่สี่              ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89)
                      ตลาดซีเหมินติง
วันที่ห้า            ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ         

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
05 – 09 เมษายน 2561 *วันจักรี 16,900.- 5,000.-
11 – 15 เมษายน 2561 *สงกรานต์ 23,900.- 5,000.-
12 – 16 เมษายน 2561 *สงกรานต์ 25,900.- 5,000.-
13 – 17 เมษายน 2561 *สงกรานต์ 23,900.- 5,000.-
19 – 23 เมษายน 2561 16,900.- 5,000.-
08 – 12 พฤษภาคม 2561 15,900.- 5,000.-
13 – 17 พฤษภาคม 2561 16,900.- 5,000.-
22 – 26 พฤษภาคม 2561 16,900.- 5,000.-
01 – 05 มิถุนายน 2561 15,900.- 5,000.-
19 – 23 มิถุนายน 2561 16,900.- 5,000.-
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561 15,900.- 5,000.-
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 5,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
  3. กรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือถือพาสปอร์ตที่ไม่ใช่พาสฯไทย เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 2,500 บาท ทางบริษัทไม่รวมค่าวีซ่าให้และลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าเอง)
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>