ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4ดาว 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4ดาว 5วัน 3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: TW BT TPE002 5D3N SL
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : TW BT TPE002 5D3N SL
กำหนดการเดินทาง
วันแรก สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง –                  วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา - ไถจง 
วันที่สาม ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM                     และ ปะการังแดง  - ถนนคนเดินซีเหมินติง 
วันที่สี่ ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูยน์เครื่องสำอางค์ -                              ซือหลินไนท์มาเก็ท 

วันที่ห้า ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ


 
ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
01 พ.ค. 61 05 พ.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
04 พ.ค. 61 08 พ.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
11 พ.ค. 61 15 พ.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
18 พ.ค. 61 22 พ.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
25 พ.ค. 61 29 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,500 4,000
08 มิ.ย. 61 12 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
15 มิ.ย. 61 19 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
29 มิ.ย. 61 03 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
06 ก.ค. 61 10 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
13 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
03 ส.ค. 61 07 ส.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
07 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 15,900 15,900 15,500 4,000
17 ส.ค. 61 21 ส.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
24 ส.ค. 61 28 ส.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
07 ก.ย. 61 11 ก.ย. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
14 ก.ย. 61 18 ก.ย. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
21 ก.ย. 61 25 ก.ย. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
25 ก.ย. 61 29 ก.ย. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
28 ก.ย. 61 02 ต.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
02 ต.ค. 61 06 ต.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
05 ต.ค. 61 09 ต.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000
09 ต.ค. 61 13 ต.ค. 61 15,900 15,900 15,500 4,000
12 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 15,900 15,900 15,500 4,000
16 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 15,900 15,900 15,500 4,000
19 ต.ค. 61 23 ต.ค. 61 16,900 16,900 16,500 4,000
23 ต.ค. 61 27 ต.ค. 61 14,900 14,900 14,500 4,000<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>