ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน
ราคา: 16,888 บาท
รหัสสินค้า: TW ITV XW-T28 ALISHAN 6D4N XW
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : TW ITV XW-T28 ALISHAN 6D4N XW
พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน พักโรงแรมอาบน้ำน้ำแร่ 1คืน 
เมนูเลิศ >> บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว


กำหนดการเดินทาง
วันแรก
          ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง       ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
                    วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม       ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี เจี๊ยอี้
วันที่สี่           เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ห้า         ไทเป หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ดิวตี้ฟรี Germanium ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่หก         ท่าอากาศยานเถาหยวน  ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
27 Mar - 01 Apr 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 6,500
03 - 08 Apr 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 6,500
10 - 15 Apr 2018 24,888 24,888 24,888 5,000 6,500
11 - 16 Apr 2018 25,888 25,888 25,888 5,000 6,500
12 - 17 Apr 2018 24,888 24,888 24,888 5,000 6,500
13 - 18 Apr 2018 23,888 23,888 23,888 5,000 6,500
17 - 22 Apr 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 6,500
26 Apr - 01 May 2018 19,888 19,888 19,888 5,000 6,500
03 - 08 May 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 6,500
09 - 14 May 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 6,500
10 - 15 May 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 6,500
17 - 22 May 2018 17,888 19,888 19,888 5,000 6,500
24 - 29 May 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 6,500
28 May - 02 Jun 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 6,500
31 May - 05 Jun 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 6,500
07 - 12 Jun 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 6,500
14 - 19 Jun 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 6,500
21 - 26 Jun 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 6,500
28 Jun - 03 Jul 2018 16,888 16,888 16,888 5,000 6,500
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>