ทัวร์ไต้หวัน พาราไดซ์ ไต้หวัน 4วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน พาราไดซ์ ไต้หวัน 4วัน3คืน
ราคา: 21,900 บาท
รหัสสินค้า: TW ZG TPE09 4D3N TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : TW ZG TPE09 4D3N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่สอง เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง 
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง 
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)อัตราค่าบริการ


 
 
กำหนดการเดินทาง
 
 
 
รายละเอียดเที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
06 – 09 มกราคม 2561 ขาไป   TG634 07.25 – 11.55
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
21,900 21,900 21,900 5,500
12 – 15 มกราคม 2561 ขาไป   TG634 07.25 – 11.55
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
21,900 21,900 21,900 5,500
13 – 16 มกราคม 2560 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
21,900 21,900 21,900 5,500
18 – 21 มกราคม 2561 ขาไป   TG634 07.25 – 11.55
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
21,900 21,900 21,900 5,500
20 – 23 มกราคม 2561 ขาไป   TG634 07.25 – 11.55
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
21,900 21,900 21,900 5,500
25 – 28 มกราคม 2560 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
21,900 21,900 21,900 5,500
27 – 30 มกราคม 2561 ขาไป   TG634 07.25 – 11.55
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
21,900 21,900 21,900 5,500
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
22,900 22,900 22,900 5,500
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
22,900 22,900 22,900 5,500
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
22,900 22,900 22,900 5,500
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
22,900 22,900 22,900 5,500
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
22,900 22,900 22,900 5,500
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
22,900 22,900 22,900 5,500
03 – 06 มีนาคม 2561 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
22,900 22,900 22,900 5,500
22 – 25 มีนาคม 2561 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
22,900 22,900 22,900 5,500
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 ขาไป   TG632 08.15 – 12.45
ขากลับ TG635 20.10 – 23.05
22,900 22,900 22,900 5,500
 


<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>