ทัวร์ไต้หวัน พาราไดซ์ ไต้หวัน 4วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน พาราไดซ์ ไต้หวัน 4วัน3คืน
ราคา: 21,900 บาท
รหัสทัวร์: TW ZG TPE09 4D3N TG

รหัสโปรแกรม : TW ZG TPE09 4D3N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่สอง เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง 
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง 
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)อัตราค่าบริการ


 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน 
22 – 25 มิถุนายน 2561 22,900
26 – 29 กรกฎาคม 2561 25,900
9 - 12 สิงหาคม 2561 25,900
10 - 13 สิงหาคม 2561 25,900
13 – 16 กันนายน 2561 22,900
 


<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>