ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 5วัน3คืน
ราคา: 16,999 บาท
รหัสทัวร์: TW CU PINK BLOSSOM 5D3N XW

รหัสโปรแกรม : TW CU PINK BLOSSOM 5D3N XW
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
วันที่สาม ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน
วันที่สี่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
24 - 28 ม.ค. 17,999.- 5,900.-
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 17,999.- 5,900.-
09 - 13 ก.พ. 16,999.- 5,900.-
13 - 17 ก.พ. (วันตรุษจีน) 20,999.- 8,900.-
27 ก.พ. - 03 มี.ค. (วันมาฆบูชา) 17,999.- 5,900.-
02 - 06 มี.ค. 16,999.- 5,900.-
06 - 10 มี.ค. 16,999.- 5,900.-
14 - 18 มี.ค 16,999.- 5,900.-
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 5,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
  3. กรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือถือพาสปอร์ตที่ไม่ใช่พาสฯไทย เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 2,500 บาท ทางบริษัทไม่รวมค่าวีซ่าให้และลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าเอง)


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>