ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง 5วัน3คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: TW BT TPE02 JAN–MAR18 SL

รหัสสินค้า : TW BT TPE02 JAN–MAR18 SL
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิว
ชมตึก TAIPEI 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ง ซื่อหลิน Night Market ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไหว้พระขอพรวัดหลงซาน

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง      สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว
                    – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ไถจง
วันที่สาม      ไถจง –ร้านใบชา– ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
                   - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง  - ซือหลินไนท์มาเก็ท
วันที่สี่           ไทเป –อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ช็อปปิ้งซีเหมินติง– แช่น้ำแร่ 
วันที่ห้า         ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานเย๋หลิ่ว5วัน 3 คืน
โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
4 ม.ค. 61 8 ม.ค. 61 25+1 16,900 16,500 15,900 6,500
5 ม.ค. 61 9 ม.ค. 61 25+1 16,900 16,500 15,900 6,500
12 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 25+1 16,900 16,500 15,900 6,500
17 ม.ค. 61 21 ม.ค. 61 25+1 17,900 17,500 16,900 6,500
18 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 25+1 17,900 17,500 16,900 6,500
24 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 25+1 18,900 18,500 17,900 6,500
1 ก.พ. 61 5 ก.พ. 61 25+1 17,900 17,500 16,900 6,500
2 ก.พ. 61 6 ก.พ. 61 25+1 16,900 16,500 15,900 6,500
8 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 25+1 17,900 17,500 16,900 6,500
14 ก.พ. 61 18 ก.พ. 61 25+1 20,900 20,500 19,900 6,500
21 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61 25+1 19,900 19,500 18,900 6,500
2 มี.ค. 61 6 มี.ค. 61 25+1 17,900 17,500 16,900 6,500
7 มี.ค. 61 11 มี.ค. 61 25+1 17,900 17,500 16,900 6,500
14 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61 25+1 19,900 19,500 18,900 6,500
15 มี.ค. 61 19 มี.ค. 61 25+1 17,900 17,500 16,900 6,500

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>