ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน3คืน
ราคา: 22,900 บาท
รหัสทัวร์: TW BT TPE01 5D3N BR

รหัสโปรแกรม : TW BT TPE01 5D3N BR
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน
ขึ้นตึกTaipei 101 อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ
                   – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ 
วันที่สาม     อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต 
วันที่สี่         ไถจง –ไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–อุทยานเย๋หลิ่ว–อนุสรณ์สถานเจียงไคเซ็ค–วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
วันที่ห้า       ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง –ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นชั้น89)
 
                 – พิพิธภัณฑ์กู้กง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน
อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
19 ม.ค. 61 23 ม.ค. 61 23,900 23,900 22,900 6,500
31 ม.ค. 61 4 ก.พ. 61 24,900 24,900 23,900 6,500
20 ก.พ. 61 24 ก.พ. 61 22,900 22,900 21,900 6,500
2 มี.ค. 61 6 มี.ค. 61 23,900 23,900 22,900 6,500
25 เม.ย. 61 29 เม.ย. 61 23,900 23,900 22,900 6,500
16 พ.ค. 61 20 พ.ค. 61 23,900 23,900 22,900 6,500
1 มิ.ย. 61 5 มิ.ย. 61 23,900 23,900 22,900 6,500

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>