ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคา: 13,988 บาท
รหัสทัวร์: TW IJP XW-T22 5D3N XW


รหัสสินค้า : TW IJP XW-T22 5D3N XW
วัดพระถังซันจั่ง ไทจง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซิหลิน ซิเหมินติง
เมนูพิเศษ ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ๋ว

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           ท่าอากาศยานดอนเมือง   
วันที่สอง        ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง
                     ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
วันที่สาม        ไทจง - ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี
                    ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
วันที่สี่           ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูป- ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่ 
วันที่ห้า          สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง    
                                                                                                                                                                                                                           
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง  
31ม.ค.–4ก.พ. 15,988 ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿
4,500 30  
1-5 ก.พ. 15,988 4,500 30  
4 – 8 ก.พ. 14,988 4,500 30  
5 – 9 ก.พ. 13,988 4,500 30  
7–11 ก.พ. 15,988 4,500 30  
8 –12 ก.พ. 15,988 4,500 30  
19 –23 ก.พ. 13,988 4,500 30  
21 – 25 ก.พ. 15,988 4,500 30  
22 – 26 ก.พ. 15,988 4,500 30  
25 ก.พ.–1 มี.ค. 14,988 4,500 30  
26ก.พ.–2 มี.ค. 14,988   4,500 30  
28ก.พ.–4 มี.ค. 16,988   4,500 30  
1 – 5 มี.ค. 15,988   4,500 30  
4 – 8 มี.ค. 14,988   4,500 30  
5 - 9 มี.ค. 13,988   4,500 30  
7- 11 มี.ค. 15,988   4,500 30  
8 – 12 มี.ค. 15,988   4,500 30  
11- 15 มี.ค. 14,988   4,500 30  
12 – 16 มี.ค. 13,988   4,500 30  
14 –18 มี.ค. 15,988   4,500 30  
15 –19 มี.ค. 15,988   4,500 30  
18 –22 มี.ค. 14,988   4,500 30  
19 – 23 มี.ค. 14,988   4,500 30  
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>