ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ3อุทยานExclusive พักหรู5ดาวอาบน้ำแร่ส่วนตัว

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ3อุทยานExclusive พักหรู5ดาวอาบน้ำแร่ส่วนตัว
ราคา: 22,777 บาท
รหัสทัวร์: TW-ZE-TPE06-EXCLUSIVE-7D-5N-XW


รหัสสินค้า : TW-ZE-TPE06-EXCLUSIVE-7D-5N-XW
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ3อุทยานExclusive พักหรู5ดาวอาบน้ำแร่ส่วนตัว พิเศษ!!!!บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน 7วัน5คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก            กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง         สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สาม         ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่สี่             ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่ห้า            ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก
วันที่หก           ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
วันที่เจ็ด           สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
01 – 07 ตุลาคม 2560 22,777 22,777 22,777 7,000 14,900
08 – 14 ตุลาคม 2560 23,777 23,777 23,777 7,000 14,900
15 – 21 ตุลาคม 2560 22,777 22,777 22,777 7,000 14,900
03 – 09 พฤศจิกายน 2560 22,777 22,777 22,777 7,000 14,900
17 – 23 พฤศจิกายน 2560 22,777 22,777 22,777 7,000 14,900
24 – 30 พฤศจิกายน 2560 22,777  22,777 22,777 7,000 14,900
01 – 07 ธันวาคม 2560 25,777 25,777 25,777 8,000 15,900
08 – 14 ธันวาคม 2560 25,777 25,777 25,777 8,000 15,900
22 – 28 ธันวาคม 2560  24,777 24,777 24,777 8,000 15,900
26 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560 27,777 27,777 27,777 10,000 17,900
27 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560 28,777 28,777 28,777 10,000 17,900
28 ธ.ค. – 03 ม.ค.2560 28,777 28,777 28,777 10,000 17,900
30 ธ.ค. – 05 ม.ค.2560 27,777 27,777 27,777 10,000 17,900
05 – 11 มกราคม 2561 23,777 23,777 23,777 7,000 14,900
12 – 18 มกราคม 2561 23,777 23,777 23,777 7,000 14,900
19 – 25 มกราคม 2561 23,777 23,777 23,777 7,000 14,900
26 ม.ค. – 01 ก.พ.2561 23,777 23,777 23,777 7,000 14,900
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>