ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทเป
ราคา: 21,888 บาท
รหัสสินค้า: TW ZG TPE17 4D3N CI
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : TW ZG TPE17 4D3N CI
บิน5ดาว บริการแบบFullService หนานโถว เจียอี้ ไทเป มื้อพิเศษ!!!ชาบูไต้หวัน

กำหนนดการเดินทาง
วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เจียอี้
วันที่สอง
       เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว
วันที่สาม       ไทจง-ร้านสร้อยสุขภาพ- โรงงานพายสับปะรด- พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้าน Cosmetic - ตึกไทเป 101   
                    (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

วันที่สี่           ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-กระเช้าเหมาคง–Mitsui Outlet-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
04 – 07 พฤศจิกายน 2560 21,888 21,888 21,888 5,500 12,900
11 – 14 พฤศจิกายน 2560 21,888 21,888 21,888 5,500 12,900
18 – 21 พฤศจิกายน 2560 21,888 21,888 21,888 5,500 12,900
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 21,888 21,888 21,888 5,500 12,900
10 – 13 ธันวาคม 2560 24,888 24,888 24,888 5,500 13,900
16 – 19 ธันวาคม 2560 22,888 22,888 22,888 5,500 13,900


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>