ทัวร์ไต้หวั่น 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวั่น 4วัน 3คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: TW-ZE-AMAZING TAIWAN-4D-3N-TG

รหัสโปรแกรม: TW-ZE-AMAZING TAIWAN-4D-3N-TG
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
                    – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่สอง       ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่สาม       ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
                    – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง

วันที่สี่           ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park
                   -
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
07 – 10 กันยายน 2560 21,900 21,900 21,900 5,500 13,900
14 – 17 กันยายน 2560 21,900 21,900 21,900 5,500 13,900
22 – 25 กันยายน 2560 22,900 22,900 22,900 5,500 13,900
20 – 23 ตุลาคม 2560 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900
28 – 31 ตุลาคม 2560 22,900 22,900 22,900 5,500 13,900
04 – 07 พฤศจิกายน 2560 22,900 22,900 22,900 5,500 13,900
11 – 14 พฤศจิกายน 2560 22,900 22,900 22,900 5,500 13,900
18 – 21 พฤศจิกายน 2560 22,900 22,900 22,900 5,500 13,900
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 22,900 22,900 22,900 5,500 13,900
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 22,900 22,900 22,900 5,500 13,900
07 – 10 ธันวาคม 2560 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900
16 – 19 ธันวาคม 2560 22,900 22,900 22,900 5,500 13,900
21 – 24 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 5,500 13,900
23 – 26 ธันวาคม 2560 22,900 22,900 22,900 5,500 13,900
27 – 30 ธันวาคม 2560 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>