ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5วัน3คืน

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5วัน3คืน
ราคา: 26,888 บาท
รหัสทัวร์: DB ZG POPULAR DUBAI 5D3N EK


รหัสโปรแกรม : DB ZG POPULAR DUBAI 5D3N EK

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
                    เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - เมืองดูไบ
วันที่สอง       เมืองดูไบ - เมืองอาบู ดาบี - สุเหร่าหลวง - ทำเนียบประธานาธิบดี - โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ
                    - เฟอร์รารี่ เวิลด์ - เมืองดูไบ - ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)              
                    - ห้างดไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ
วันที่สาม       เมืองดูไบ - พระราชวัง ท่านชีค - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตึก
บุรจญ์ อัล อาหรับ
                    - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมที่พัก - ทะเลทราย
                    - ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ         
วันที่สี่           เมืองดูไบ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi – ย่านตลาดเก่า - ตลาดทอง
                    - ตลาดเครื่องเทศ - ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
                    - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์     
วันที่ห้า          ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย   

อัตราค่าบริการ
             
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
12 - 16 กรกฎาคม 2561 29,888 29,888 29,888 6,500 15,888
23 - 27 สิงหาคม 2561 29,888 29,888 29,888 6,500 15,888
13 - 17 กันยายน 2561 26,888 26,888 26,888 6,500 15,888
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 26,888 26,888 26,888 6,500 15,888
12 - 16 ตุลาคม 2561 29,888 29,888 29,888 7,500 17,888
18 - 22 ตุลาคม 2561 28,888 28,888 28,888 7,500 17,888
20 - 24 ตุลาคม 2561 29,888 29,888 29,888 7,500 17,888
01 - 05 พฤศจิกายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 17,888<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>