ทัวร์โคเอเชีย 8วัน

ทัวร์โคเอเชีย 8วัน
ราคา: 59,990 บาท
รหัสทัวร์: GHBKN02-CROATIA-BOSNIA-8D –TK

ซาเกรบ เมืองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมต่างยุคไว้ได้อย่างงดงาม
อุทยานพลิตวิเซ่ ชมความงามของน้ำตกและทะเลสาบที่ร้อยรับช่วงต่อกันเป็นชั้นตามแนวภูเขา
ซีเบนิก เมืองริมทะเลที่มีกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียน

รหัสโปรแกรม : GHBKN02-CROATIA-BOSNIA-8D –TK
กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ-อีสตันบูล
วันที่สอง    อีสตันบูล-ซาเกรบ
วันที่สาม    พลิตวิเซ่-ซาดาร์
วันที่สี่        ซาดาร์-ซีเบนิก
วันที่ห้า      ซีเบนิก-โทรเกียร์-สปลิต
วันที่หก     สปลิต-มอสตาร์-ดูบรอฟนิก
วันที่เจ็ด     ดูบรอฟนิก-อีสตันบูล
วันที่แปด    อีสตันบูล-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่/
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็ก
เสริมเตียง
เด็ก
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว
20-27 ก.ย. 60 59,990.- 58,990.- 57,990.- 6,900.-
27 ก.ย.-5 ต.ค. 60 59,990.- 58,990.- 57,990.- 6,900.-
11-18 ต.ค. 60 59,990.- 58,990.- 57,990.- 6,900.-
26 พ.ย.-3 ธ.ค. 60 59,990.- 58,990.- 57,990.- 6,900.-

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>