ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีแลนด์ รีพลัสเบย์ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีแลนด์ รีพลัสเบย์ 3วัน2คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG003-SPL-CX-DISNEYLAND-3D2N

รหัสโปรแกรม : HKG003-SPL-CX-DISNEYLAND-3D2N
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีแลนด์ รีพลัสเบย์ 3วัน2คืน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 
วันที่สอง    ฮ่องกง –  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สาม    วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว
26 – 28 พ.ค. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,900.-
02 – 04 มิ.ย. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,900.-
16 – 18 มิ.ย. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,900.-
24 – 26 มิ.ย. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,900.-
01 – 03 ก.ค. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,900.-
14 – 16 ก.ค. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,900.-
19 – 21 ส.ค. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
26 – 28 ส.ค. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
01 – 03 ก.ย. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
08 – 10 ก.ย. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
15 – 17 ก.ย. 2560
(CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
03 – 05 พ.ย. 2560
(CX614 13.05-16.45/CX709 22.00-23.55)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
10 – 12 พ.ย. 2560
(CX614 13.05-16.45/CX709 22.00-23.55)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
17 – 19 พ.ย. 2560
(CX614 13.05-16.45/CX709 22.00-23.55)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
03 – 05 ธ.ค. 2560
(CX614 13.05-16.45/CX709 22.00-23.55)
19,900.- 18,900.- 17,900.- 5,900.-
09 – 11 ธ.ค. 2560
(CX614 13.05-16.45/CX709 22.00-23.55)
19,900.- 18,900.- 17,900.- 5,900.-

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>